องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 560 ใบ งานบริการสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กข ๙๖๕๖ นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำโครงหลังคาเหล็กทรงสโลป สำหรับรถยนต์ส่วนราชการ ฟอร์ด ทะเบียน กข 9656 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใต้แอน(คลอง๑๔) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 70 รายการ สำหรับใช้ภายในศูนย์พักคอยตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่ตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พักคอยฯ อบต.ชุมพล จำนวน 147 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๙ กรกฎาคม ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) สำหรับโรงเรียนในเขตสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๑๙ กรกฎาคม ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) สำหรับโรงเรียนในเขตสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ( ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest