องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางสุนีย์ สะหะมาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
thumbs
นางสุนีย์ สะหะมาน
นักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวเกวรินทร์ เขมา
ครู คศ.2
thumbs
นางศศินา สะลามัด
ครู คศ.1
thumbs
นางน้ำฝน ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1
thumbs
นางสุนันทา สมาน
ครู คศ.1
thumbs
นางสาวณัฐกานต์ บุญมาเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
default
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวอรวรรณ สุดผูก
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางแต้ม เซ็มโส
นักการ
default
ว่าง
นักการ
thumbs
นางสมบูรณ์ เจริญสุข
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็กปฐมวัย
thumbs
นางสาวหทัยรัตน์ มะดี
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็กปฐมวัย
thumbs
นางสุนีย์ สะหะมาน
นักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวหทัยรัตน์ มะดี
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็กปฐมวัย
thumbs
นางสาวหทัยรัตน์ มะดี
พนักงานจ้างเหมาดูแลเด็กปฐมวัย
Share on Line
Share on Pinterest