องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
default
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
default
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นางสาววิภาดา ธนธรกอบสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสุชาติ ตงสาลี
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวิวัตร ซมมิน
ผลิตน้ำประปา
thumbs
นายอัศวิน แสงเปราะ
ผลิตน้ำประปา
thumbs
นายประเสริฐ วันหวัง
ผลิตน้ำประปา
    person_upload/backend/groupphoto22_3.jpg person_upload/backend/groupphoto22_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest