องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางเพ็ญพร พูลเกษม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางเพ็ญพร พูลเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชี
default
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.ชง.
default
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง.ชก.
default
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
thumbs
นายจีระ บุตรจันทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
thumbs
นางสาวเมธินี ยามัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
thumbs
นางสาวดารุณี เปลี่ยนภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวโสรยา วันหวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นายบุญเสริม โต๊ะมิ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
thumbs
นางสาวอรอนงค์ ตงสาลี
จ้างเหมาบริการฯ
thumbs
นางสาวปวีณา เอช.เอ.
พนักงานจ้างเหมาบริการ
default
นายสุวิทย์ ปิ่นมุข
จ้างเหมาบริการฯ
    person_upload/backend/groupphoto21_1.jpg person_upload/backend/groupphoto21_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest