องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางสาวมยุรี อิบรออีม
นักทรัพยากรบุคคล
default
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
default
ว่าง
นิติกร
default
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายโชติตระการ ภูมิประเสริฐ
นักวิชาการเกษตร
thumbs
นายวิทยวัฒน์ สุรเสน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบัติการ
default
ว่าง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.
thumbs
นางสาวบุษบา นามจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวอรพรรณ เปลี่ยนน่วม
เจ้าพนักงานธุรการ
default
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
thumbs
นางสาวขวัญตา วันหวัง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน
thumbs
นางสาวอริสา นิ่มอนงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
thumbs
นางสาวชนันดา สุดศรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวสุมิตรา แสงสว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางประอร วันหวัง
นักการภารโรง
thumbs
นางสาวโศรญา เลาะผู้ดี
คนงานทั่วไป
thumbs
นายชูชาติ มะหะหมัดยูซบ
พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำ)
thumbs
นายธีระพล บุญนาค
พนักงานขับรถยนต์
default
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
    person_upload/backend/groupphoto20_5.jpg
Share on Line
Share on Pinterest