องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
default
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
thumbs
นางสาวมยุรี อิบรอฮีม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางเพ็ญพร พูลเกษม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสุนีย์ สะหะมาน
นักวิชาการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Share on Line
Share on Pinterest