องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นายสนิท เพ็งเจริญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
thumbs
นายมนตรี หมัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
thumbs
นายอิทธิพล บุญเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
thumbs
นายโปรย เขมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
thumbs
นายอนันท์ สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
thumbs
นายสุวิทย์ สังมาทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
thumbs
นายสันติพันธุ สิริเวชพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
thumbs
นายสนิท เพ็งเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
thumbs
นายสะเล็บ อับดุลเลาะห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
thumbs
นายอุไรวรรณ วันหวัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
thumbs
นางเย็น พลสว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
thumbs
นายสุวรรณ์ดี มินศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
thumbs
นายยูซบ อะหมัด
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
thumbs
นายนิรุต สุทิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
thumbs
นายมนตรี หมัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
thumbs
นายประพาส เสนีพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Share on Line
Share on Pinterest