องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ประชากร 

  1.  จำนวนราษฎร์ทั้งสิ้น  4,956  คน  แยกเป็น
    • ชาย   2,481  คน
    • หญิง   2,475   คน
  2.  จำนวนครัวเรือน  1,127  ครัวเรือน  
ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1. บ้านทำนบ 1 246 545 546 1,091
2. บ้านวัทราษฎร์ศรัศธาธรรม 2 143 275 295 570
3. บ้านใต้ทดคลอง 16 3 76 155 155 310
4. บ้านปากคลอง 15 4 61 100 115 215
5. บ้านชุมพล 5 187 438 414 852
6. บ้านปากบึงป้าย 6 121 268 250 518
7. บ้านปากคลอง 15 หกวา 7 130 322 309 627
8. บ้านใต้แอนคลอง 14 8 130 378 395 773
รวม 1,127 2,481 2,475 4,956

  

Share on Line
Share on Pinterest