องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลชุมพลและคนด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลชุมพลและคนด้อยโอกาส

 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลดำเนินโครงการ ส่งเสริมศักยภาพคนพิการตำบลชุมพลและคนด้อยโอกาส (การทำการอุปกรณ์ กะลารอก หนังยางขยับกันหัวไหล่ติด เม็ดถั่วมหัศจรรย์แก้มืออัมพาต และ กะลาเดินนวด) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล โดยนายชัยณรงค์ มินศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เป็นประธานในพิธีเปิด

 

Share on Line
Share on Pinterest