องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
Chumphon Subdistrict Administrative Organization
สายด่วนนายก
นางสาวเขมรัตน์ วงษ์มะณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
สายด่วนปลัด 08-6995-3597

วีดิทัศน์แนะนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล

ครบทุกงานบริการ
ประชาชน สะดวก
รวดเร็วตลอด 24 ชม.
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนา พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ส.ค. 2564 5 ประกาศเทศบาลเมืองท่าโขลงเรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง(เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2564 4 ประกาศ คู่มือสำหรับประชาชนประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 103 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2564 3 คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
1 มิ.ย. 2564 2 ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องประกาศสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 110 วัน) ประเภท1
30 มี.ค. 2564 1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 173 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2564 123478 ตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 193 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2564 456789 ตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 193 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2564 456789 ตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 193 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2564 123478 ตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 193 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2564 789456 ตัวอย่างประกาศเทศบาลตัวอย่างประกาศเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 193 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest